Brief B&W gemeente Oldambt

Brief

Aan de verenigingen dorpsbelangen en wijkplatforms   
Onderwerp Vergoeding Extra Aanpak Zwerfafval Datum 2 mei 2016
Ons kenmerk 16.0010806 Uw brief van
Inlichtingen bij B.G.J. Meulman/J. Adam  Bijlage(n)
 

Geachte heer/mevrouw,

Het college van burgemeester en wethouders heeft ten aanzien van de Vergoeding Extra aanpak zwerfafval voor gemeenten besloten een deel van de vergoeding beschikbaar te stellen aan de  dorpen en wijken. Dat wil zeggen dat er jaarlijks tot en met 2022 een bedrag van € 500,- per dorp en wijk beschikbaar wordt gesteld als stimulans om bewoners te betrekken bij het voorkomen en opruimen van zwerfafval. 

De belangrijkste gedachte achter de overeenkomst met de verpakkingsindustrie is dat door de extra aanpak minder zwerfafval ontstaat en de omgeving schoner blijft.

De voorwaarde die  is gekoppeld aan het ontvangen van deze vergoeding is dat u een plan indient waaruit blijkt dat u extra aandacht besteedtaan de aanpak van zwerfafval. Dit betekent niet dat u helemaal iets nieuws moet bedenken als u al acties en publicaties rondom het thema zwerfafval in uw jaarprogramma’s hebt opgenomen. De € 500,- hoeft ook niet alleen aan opruimacties te worden besteed. U mag het ook gebruiken voor  leefbaarheidsacties en voorzieningen in het dorp en de wijk. De vergoeding mag ook gespaard worden voor een grotere investering in leefbaarheid of dat u een gezamenlijk plan met buurdorpen/wijken indient.

Het college denkt zo tegemoet te komen aan zowel de doelstelling van de overeenkomst extra aanpak zwerfvuil met de verpakkingsindustrie, als ook  aan de doelstelling het bevorderen van bewonersparticipatie.

U kunt uw plan richten aan onderstaand mailadres:

jurjen.adam@gemeente-oldambt.nl

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neemt u dan contact op met Bernard Meulman of Jurjen Adam. 
Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt 

Bernard Meulman
Team Beheer en Cluster Ruimtelijke Zaken