Opruimen NAM-Locatie Nieuw Scheemda

 

Opruimen, Het proces van begin tot eind
De voormalige productielocatie Nieuw Scheemda, aan de Hamrikkerweg in Nieuw Scheemda, is
een van de 13 inmiddels gesloten locaties van het Groningen Gasveld. Hierbij informeren wij u over het vervolg, het opruimen van de NAM-locaties in het algemeen en het opruimen van de locatie Nieuw Scheemda in het bijzonder.

Het insluiten en opruimen verloopt over het algemeen volgens een vast proces, gesplitst in vier fasen.

Fase 1: Van productielocatie naar insluiting
Als het besluit is genomen om de gas- of olieproductie op een locatie te stoppen, worden de
putten veiliggesteld en losgekoppeld van het totale behandeling- en transportsysteem. Er kan nu effectief geen gas meer worden geproduceerd op deze locatie.

Fase 2: Schoonmaken en slopen bovengrondse installaties
Na het insluiten van de locatie worden de bovengrondse installaties schoongemaakt, ontmanteld en afgevoerd.

Fase 3: Verwijderen van de putten
In deze fase worden de gasputten schoongemaakt, gecontroleerd en op verschillende dieptes door middel van cementpluggen definitief afgesloten. Hierbij wordt over het algemeen gebruikt gemaakt van een zogenaamde opruimtoren, de P&A unit. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond, start een periode van monitoring. In de monitoring periode van minimaal 3 maanden wordt gecontroleerd of het afsluiten en opruimen van de putten succesvol is verlopen.

Fase 4: Opruimen, herstel & oplevering
Na het definitief afsluiten van de putten wordt er bodemonderzoek gedaan om eventuele
bodemverontreiniging in kaart te brengen. Indien noodzakelijk wordt er een saneringsplan
gemaakt. Dit plan wordt voorgelegd aan het bevoegd gezag. Na verlening van de beschikking (toestemming) kan de verontreiniging worden opgeruimd. De bodemverontreiniging wordt gelijktijdig weggehaald met alle op de locatie aanwezige zaken, zoals de terreinverharding, kabels en leidingen, hekwerk etc. Vervolgens wordt het terrein cultuurtechnisch hersteld. Dit betekent veelal dat het terrein (weer) geschikt wordt gemaakt voor landbouw. Als deze werkzaamheden zijn afgerond wordt het terrein weer overgedragen aan de grondeigenaar.

Het proces van sluiten tot en met het teruggeven van de gehuurde percelen grond aan de
grondeigenaar neemt circa vijf jaar in beslag. In deze periode vinden bij tussenpozen
werkzaamheden op de locaties plaats.

Locatie Nieuw Scheemda
De locatie Nieuw Scheemda is sinds 2009 buiten gebruik. De volledige bovengrondse installatie is enige jaren geleden schoongemaakt en verwijderd. Op de locatie Nieuw Scheemda zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de derde fase van het opruimen inmiddels gestart. Deze fase betreft, het definitief afsluiten en weghalen van de gasputten. Nieuw Scheemda is de derde locatie van het Groningen gasveld waar de gasputten definitief worden afgesloten en weggehaald.

In de voorbereiding wordt het gotensysteem en de terreinverharding gecontroleerd en waar nodig hersteld. Verder worden de putten gecontroleerd en schoongemaakt. Als dit is afgerond worden de voormalige productieputten op de locatie een voor een afgesloten en verwijderd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de opruimtoren (P&A unit). Als deze werkzaamheden zijn afgerond start een periode van minimaal drie maanden waarin monitoring plaatsvindt om zeker te stellen dat werkzaamheden succesvol zijn verlopen. Hiermee is de derde fase in het opruim proces voor de locatie Nieuw Scheemda voltooid en kan de voorbereiding van de laatste fase beginnen.

De vierde fase start met bodemonderzoek. Op basis van dit onderzoek, worden eventuele
saneringen voorbereid en de benodigde vergunningen aangevraagd. Dit neemt de nodige tijd in beslag. In deze periode is er wederom niet veel activiteit op de locatie. Als alles in kaart is gebracht en de benodigde vergunningen zijn afgegeven, start het eventuele saneren en het cultuurtechnisch herstel. Veelal betekent dit dat de locatie in oorspronkelijke staat, vaak landbouwgronden, wordt hersteld. Hierna wordt het land aan de eigenaar teruggegeven. De planning van de herstelwerkzaamheden is op dit moment nog niet duidelijk. Hierover zal op een later moment nadere informatie worden verstrekt.

Wat merkt u in de komende periode van de werkzaamheden?
Zoals aangegeven zijn de voorbereidende werkzaamheden inmiddels gestart. De voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens de dagdienst. Dit betekent dat er tijdens werkdagen van 07.00 – 19.00 werkzaamheden op de locatie plaats kunnen vinden. De werkzaamheden op locatie zullen naar verwachting geen overlast tot gevolg hebben. Wel is er, in verband met aan- en afvoer van materiaal, sprake van extra vervoersbewegingen.

Na het afronden van de voorbereidende werkzaamheden komt de P&A unit naar de locatie. Naar verwachting zal dit eind mei plaatsvinden. De P&A unit wordt in losse onderdelen naar de locatie gebracht en vervolgens bij de eerste put opgebouwd. Dit gaat gepaard met een aanzienlijk hoeveelheid verkeersbewegingen. Het opbouwen van de unit en het inrichten van het werkterrein neemt ongeveer een week in beslag.

Er wordt gewerkt in vol continue dienst, zeven dagen per week, 24 uur per dag. Om veilig te
kunnen werken is de locatie ’s avonds en ’s nachts extra verlicht. Daarnaast is er sprake van extra geluid op de locatie. Wij zullen het werk zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren en onze uiterste best doen om de eventuele overlast voor u tot het minimum te beperken.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van dit artikel of op een later moment vragen of heeft u klachten dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com Daarnaast kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000. Verder kunt u de NAM-omgevingsapp gratis downloaden. In deze app vindt u de laatste status over het sluiten en het opruimen van Groningenveld of de NAM-website www.NAM.nl raadplegen.