Oldambt partij in Windpark N33

Afgelopen week hebben wethouders Broekhuizen en Van de Aker van de gemeente Oldambt in een gesprek met vertegenwoordigers van dorpsbelangen Scheemda, Westerlee en de st. Oldambtwindmolenvrij.nl laten weten dat de Eekerpolder in Scheemda wordt opgenomen als locatie voor windturbines.

Daarmee is de gemeente Oldambt definitief betrokken in de aanleg van het windpark N33. Vastgesteld is dat gemeenten en belangenorganisaties op dezelfde lijn zitten: geen windmolens in het Oldambt, dan wel  pogen de schade zoveel mogelijk te beperken. De gemeente zal daartoe, zodra de data duidelijk zijn ons informeren over de ‘tijdlijn’.

Wethouder Ricky van den Aker besloot de vergadering met vast te stellen dat de gemeente feitelijk nog heel weinig kan doen. De gemeente zelf kan geen beroep meer doen op inspraakmogelijkheden. Dit omdat windparken boven de 100 Megawatt onder het regime van de Crisis –en Herstelwet vallen, waarbij lagere overheden worden uitgesloten van formele inspraakprocedures. Andere belanghebbenden kunnen in dit proces nog twee keer gebruik maken van het inspraakrecht.

Context

Afgelopen jaar had de toenmalig gedeputeerde Moorlag laten weten dat Gedeputeerde Staten aan het Rijk zou voorstellen om aan de vijf varianten die er al lagen voor het windpark N33 een zesde variant toe te voegen. Dit om het dorp Meeden enigszins te ontlasten. In deze variant worden een 5 á 6 turbines van de totaal 34 turbines opgesteld in de Eekerpolder. Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten heeft aangegeven zich te conformeren aan eerder gemaakte afspraken en zal daarmee niet tornen aan het Energieakkoord.

Onder druk van een motie van de Tweede Kamer heeft verantwoordelijk minister Kamp besloten in te stemmen met de toevoeging van de zesde variant.

Vanuit de gemeente Menterwolde wordt nog geopteerd voor een zevende variant. Te weten plaatsing van de turbines ten Noorden van de A7. Deze optie lijkt weinig kans te maken, want die heeft diverse implicaties ten aanzien van de locatie en het proces. De minister heeft haast om de beoogde doelstellingen voor alternatieve energie te halen.

Hoe nu verder?

Eind mei of begin juni vinden op initiatief van het ministerie van Economische Zaken en de aanvragers informatiebijeenkomsten plaats.  Waarschijnlijk in de dorpen Scheemda, Westerlee en Meeden. Hierin wordt de omgeving geïnformeerd over de plannen en het proces. Informatie over data en locaties wordt via het ministerie gepubliceerd.

In juni zal de bespreking in de raadscommissie van de gemeente Oldambt plaatsvinden.

De aanvragers voor het windpark N33 stellen een ‘Notitie Reikwijdte en Detail’ op waarin de zes varianten zijn uitgewerkt. In deze notitie zal de zesde variant volgens dezelfde criteria als de andere vijf worden verwerkt. Criteria hebben betrekking op factoren zoals geluid en ruimtelijke inpassing. Uit deze notitie zullen de initiatiefnemers een aantal voorkeursvarianten voorleggen aan de minister. Voorkeursvarianten kunnen divers zijn. Het kan één van de zes varianten zijn, maar ook een combinatie van delen van deze zes varianten. Geen enkele optie staat op dit moment dus nog vast.

De minister maakt een definitieve keuze. De gekozen variant zal worden uitgewerkt in een Milieu Effect Rapportage (MER). Daarna stelt het Rijk een ruimtelijk inpassingsplan in.

Inspraak

Voor de uit te werken notitie ‘Reikwijdte en Detail’ kunnen belanghebbenden zoals wij criteria aandragen zoals onderzoekscriteria voor geluid. Vervolgens is inspraak mogelijk op de Milieueffectrapportage.
Als het feit dat we ‘mordicus tegen’ zijn ons niet meer verder helpt, dan moeten we wellicht bezien hoe we de schade voor omwonenden zo veel als mogelijk kunnen beperken. Met de dorpsverenigingen van Scheemda en Westerlee zullen we bespreken hoe we hierin waar mogelijk en wenselijk samen met de gemeente kunnen optrekken.

Namens stichting Oldambtwindmolenvrij.nl