NPG Oldambt – Nieuwsbrief

Beste lezer,

In Oldambt willen we de welvaart en het imago van ons gebied verbeteren met Nationaal Programma Groningen. Daarbij zetten we in op het versterken van de kracht en de kwaliteit van het gebied én de kracht van de mensen die hier wonen en werken.

We willen samen met inwoners, ondernemers en organisaties werken aan de toekomst van de gemeente. Dat doen we op basis van het lokaal programma. Hier staan vier thema’s centraal, namelijk jeugd, dorpen en wijken, ondernemers én toerisme en erfgoed. Onder deze thema’s werken we aan verschillende projecten.

In deze nieuwsbrief lichten we weer een aantal van deze projecten uit en delen we ander nieuws rondom NPG Oldambt. Zo leest u meer over de voortgang van STILO en vertelt Martijn Brands, trainee NPG bij de gemeente Oldambt, waar hij zijn dagen mee vult. Ook hebben we een update over Tijd voor Toekomst. Verder hebben we twee projecten ingediend die in november worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie: Generatierijkdom en Koepelproject Graanrepubliek 2.0. En RTV GO! heeft weer een NPG-project in beeld gebracht: Marketing ZO-Groningen.

Veel kijk- en leesplezier!

Cora-Yfke Sikkema
Burgemeester en portefeuillehouder NPG


NPG-project ZO Groningen

Recreatie en toerisme is van groot belang voor de gemeenten in de regio Oost-Groningen. Het levert werkgelegenheid, stimuleert de leefbaarheid, zorgt dat voorzieningen in stand kunnen worden gehouden, draagt bij aan de brede welvaart en het zorgt voor een positief imago in de regio.

Door met meerdere gemeenten de krachten te bundelen en vanuit één regiomarketingaanpak het hele gebied te promoten wordt de marketing op een eenduidige manier gedaan en wordt de herkenbaarheid van het gebied vergroot. Een professionele organisatie heeft daarnaast de expertise voor kwalitatief hoogwaardige marketingcampagnes, informatievoorziening en fungeert als sleutelfiguur tussen ondernemers, culturele instellingen en organisaties als Marketing Groningen. ZO Groningen laat op een professionele manier zien hoe mooi het hier is en wat onze prachtige regio te bieden heeft.

Meer weten over dit project? Bekijk dan onderstaand filmpje.


NPG-project Tijd voor Toekomst

Tijd voor Toekomst ontwikkelt een verrijkte schooldag: waar extra lestijd wordt geboden met inzet op talentontwikkeling, welzijn, gezondheid en verminderen van achterstanden. Centraal staat hierbij de gezamenlijke aanpak om voor ieder kind een kansrijke en gezonde toekomst te realiseren.

De zes samenwerkende Oost-Groninger gemeenten zijn geselecteerd als voorloper van het programma School & Omgeving van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De gemeenten hebben gezamenlijk een aanvraag ingediend, gericht op het doorontwikkelen van het project Tijd voor Toekomst. Het idee is om dit te doen voor drie onderdelen:

Beroepencarrousel
Kennismaken met verschillende beroepen in de klas, gebruikmakend van de kennis en kunde die er al is (bv IMC Weekendschool). We vragen de inzet van ouders en andere mensen en bedrijven in ons gebied. Het idee is om daarnaast een online database in te richten waar je als school eenvoudig in contact komt met mensen en bedrijven die een presentatie willen geven. Onderdeel van dit plan is ook om ervoor te zorgen dat mensen hun verhaal goed op kinderen over kunnen brengen.

Weerbaarheidstrainingen
In de gemeente en op scholen zijn al allerlei vormen van weerbaarheidstrainingen. Soms worden ze nog aangeboden, soms zijn ze verdwenen. Samen met het onderwijs, de welzijnspartners en andere professionals in en om de school willen we kijken welke bestaande trainingen geschikt zijn en welke eventueel aangepast moeten worden. Vervolgens brengen we deze weerbaarheidstrainingen tot uitvoering op de scholen die daar belang bij hebben.

Kwaliteit van aanbod vergroten
Er zijn op dit moment veel ZZP’ers, vrijwilligers van verenigingen/stichtingen en andere professionals die vanuit hun vakgebied binnen- en buitenschoolse activiteiten aanbieden. Het idee is om trainingen aan te bieden aan deze groep mensen. Thema’s zijn dan: Hoe zet je een goede les in elkaar? Hoe maak je een reeks lessen? Hoe breng je dit over op kinderen? Ook hierbij kijken we wat er allemaal al aanwezig is, dit gaan we voor Oost-Groningen desgewenst op maat maken en bijschaven.


Eerste STILO-projecten zijn ingediend

In de vorige nieuwsbrief vertelden we dat STILO, de stichting Stimulering Leefbaarheid Oldambt, officieel van start is gegaan. Inwoners of vrijwilligersorganisaties uit Oldambt, die een goed idee hebben voor hun dorp of wijk, kunnen een idee inbrengen bij STILO. De stichting helpt vervolgens met het uitwerken van ideeën tot projecten en kan vervolgens ook een financiële bijdrage leveren aan die projecten.

Vanaf de start tot op heden zijn er 40 projecten ingediend, waarvan inmiddels 26 toegekend, 10 nog in behandeling zijn en 4 zijn afgewezen, omdat ze niet aan de juiste criteria voldeden. De uitgekeerde bijdragen variëren van € 250,- tot € 10.000,- In totaal is er op dit moment voor ruim € 108.000,- aan bijdragen verstrekt. Voorbeelden van toegekende projecten zijn o.a. een darttoernooi in Finsterwolde, theaterspektakel “Over de Grens”, het bevrijdingsfestival Oldambt, Tjammeloop 2022, feestweek Westerlee en kookclub Finsterwolde. De werkwijze van STILO, waarbij een eerste beoordeling door een panel plaatsvindt en vervolgens de definitieve besluitvorming door het bestuur, wordt als erg prettig ervaren.

Bard Boon, voorzitter van de stichting, is enthousiast over het aantal projecten dat ingediend wordt: “Het is fijn om te vernemen dat veel partijen ons weten te vinden en dat de aanvragen blijven binnenkomen. Ik zie veel creatieve ideeën voorbijkomen en ben enorm trots op het feit dat STILO een aantal van deze ideeën mede mogelijk kan maken”.


Even voorstellen: Martijn Brands trainee NPG

Mijn naam is Martijn Brands en ik ben trainee bij het Nationaal Programma Groningen. Samen met vijf andere trainees doe ik werkervaring op bij de verschillende gemeenten in het aardbevingsgebied. Sinds mei werk ik voor de gemeente Oldambt. Hier ondersteun ik programmamanager Erwin Vening bij de werkzaamheden rondom het NPG in Oldambt. Dit doe ik tot het einde van het jaar, waarna ik weer doorga naar een volgende opdracht.

De afgelopen tijd heb ik geholpen bij projecten op onder andere het gebied van scholing rondom waterstof en het verbeteren van de arbeidsmarkt. Doordat ik op verschillende manieren mocht ondersteunen bij meerdere projecten heb ik een mooi kijkje gekregen in de keuken van de projecten en de gemeentelijke organisatie. Hierdoor heb ik kunnen zien wat voor mooie dingen er gerealiseerd kunnen worden met het NPG.

De meeste tijd steek ik toch wel in de het project centrumontwikkeling Winschoten. Dit is een enorm project, waarbij er grote delen van de binnenstad worden opgeknapt. Persoonlijk vind ik dit wel één van de mooiste projecten van het lokale programma. Er gaat namelijk een hoop gebeuren, van de sloop van het oude ziekenhuis tot het aantrekkelijker maken van het winkelgebied. De komende weken ben ik bezig met het schrijven van een NPG-aanvraag hiervoor, waarmee er hopelijk een mooi bedrag vrijkomt om deze plannen te realiseren.

Een aantal dagen per week stap ik in de trein vanuit Leeuwarden naar Winschoten. Een flinke reis, maar dit doe ik graag. Want met het werk wat ik doe en de projecten waaraan ik werk, weet ik dat wij de gemeente Oldambt een stukje mooier maken. Het Nationaal Programma Groningen maakt dat mogelijk.


Ingediende projecten: Generatierijkdom en
Koepelproject Graanrepubliek 2.0

In november liggen er twee projecten vanuit Oldambt in de beoordelingscommissie. Deze onafhankelijke commissie beoordeelt in opdracht van het bestuur de projecten die worden ingediend. Op basis van het advies van deze commissie neemt het bestuur uiteindelijk een besluit over de projecten en de toekenning van de middelen.

Generatierijkdom: met dit project willen we in Oldambt een beweging in gang zetten om generatiearmoede te doorbreken. In Oldambt leven veel kinderen in armoede. Dit zorgt voor ongelijke kansen. De gemeente en haar partners willen dat graag veranderen. Hiervoor is een brede benadering nodig. Gezinnen in structurele armoede willen we direct helpen. Daarnaast willen we van jongs af aan extra investeren in preventie onder kinderen.

  • Met Generatierijkdom willen we het volgende bereiken:
  • Kinderen en jongeren hebben gelijke kansen in het onderwijs;
  • Het taboe op armoede en schulden wordt doorbroken;
  • Onze jeugdigen en gezinnen zijn financieel en sociaal zelfredzaam;
  • Gezinnen in (generatie) armoede hebben een kansrijker toekomstperspectief (dit doen we door aan te sluiten bij Toukomst Kansen voor Kinderen).


Hoe gaan we dit doen?

Gezinnen krijgen een toukomstbuddy en werken aan een toekomstplan. Jongeren worden gestimuleerd om hun opleiding af te ronden. Armoede en schulden worden bespreekbaar gemaakt in de klas en jeugdigen wordt geleerd hoe om te gaan met geld. Op scholen komt een algemeen aanspreekpunt voor vragen over armoede, opgroeien en opvoeden. Jeugdigen, ouders en docenten kunnen hier terecht met al hun vragen.

Koepelproject Graanrepubliek 2.0: Met dit project willen we een forse en vernieuwende impuls geven aan de aloude kracht en faam van Oldambt als Graanrepubliek, met een brede spin-off voor Oldambt en de regio. We maken daarbij slim gebruik van de geschiedenis, maar willen ook opnieuw geschiedenis schrijven. Hiervoor hebben we verschillende projecten uit ons lokaal programma gecombineerd en gezocht naar verbinding met andere programma’s en projecten. Onze ambitie is om de Oldambtster boerderijen en erven in ere te herstellen en een nieuw perspectief te geven. Om kansen te zoeken voor nieuwe toepassingen van graan en andere gewassen en de mogelijkheden voor lokale opslag en lokale verwerking. En om deze inzet te verbinden met kansen voor onderwijs, arbeidsmarkt en toerisme. Dit doen we door het versterken van het organiserend vermogen in de regio en het realiseren van een kennisinfrastructuur voor samenwerking en innovatie.

Het koepelproject is in samenwerking met diverse partners opgezet. Een van de deelprojecten betreft de samenwerking voor de restauratie en herontwikkeling van een monumentale boerderij aan de Hamdijk waar Groninger Landschap eigenaar van is geworden. Zie het bericht hierover verderop in deze nieuwsbrief.

Beoordeling en besluitvorming
Bovenstaande projecten hebben we als gemeente ingediend bij het NPG. Het project Generatierijkdom ligt voor de 2e keer in de commissie, waar na eerdere beoordeling nog een aantal vragen gesteld zijn. Hierover heeft een gesprek plaatsgevonden met de commissie en we hopen nu op een positief advies. Het Koepelproject Graanrepubliek 2.0 is in oktober ingediend en ligt voor de 1e keer in de commissie. Uitvoering kan pas starten wanneer het bestuur hier een positief besluit over heeft genomen. Uiteraard houden we u op de hoogte!


Groninger Landschap eigenaar monumentale boerderij Bad Nieuweschans.

Het Groninger Landschap is eigenaar geworden van een monumentale boerderij aan de Hamdijk 49 in Bad Nieuweschans. De boerderij stond geruime tijd te koop. Dankzij geld uit een nalatenschap kon Het Groninger Landschap tot koop overgaan. De akte is op 31 oktober jl. getekend. De boerderij kampt met achterstallig onderhoud en zal de komende jaren gerestaureerd worden.

De Hamdijk is de dijk die loopt van Klein-Ulsda via Booneschans naar Bad Nieuweschans. Vroeger was dit de oude zeedijk van de Dollard. Langs de dijk staan een flink aantal imponerende boerderijen van het Oldambtster type. Bij deze bouwstijl zijn het woonhuis en de schuur in elkaars verlengde gebouwd met een kenmerkende doorgaande daklijn. De monumentale boerderijen, de historische Hamdijk en de uitgestrekte landerijen vormen samen een waardevol landschap, de Graanrepubliek. Veel van de boerderijen aan de Hamdijk verkeren in slechte of vervallen staat.

Het Groninger Landschap heeft de boerderij aan de Hamdijk 49 gekocht dankzij een erfenis. Met de besteding komt het Groninger Landschap tegemoet aan de specifieke wens van de overledene: het vermogen moest besteed worden aan het behoud en herstel van een historische boerderij in Oost-Groningen.

Restauratie, verduurzaming en herbestemming worden geschat op een bedrag van ruim 1,6 miljoen euro. De komende jaren werkt Het Groninger Landschap samen met de gemeente Oldambt en andere partners aan de restauratie. De restauratie wordt een voorbeeldproject in ‘Graanrepubliek 2.0’, een innovatief project dat ernaar streeft de oude glorie van de Graanrepubliek in het Oldambt nieuw leven in te blazen. De gemeente Oldambt wil dit koepelproject financieren vanuit Nationaal Programma Groningen.